yükleniyor...

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

"SON BAŞVURU TARİHİ 14 KASIM"

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Tarımsal alanda yatırım yapacak olan Şahıslara ve Kobilere 2.500.000 TL’ye kadar yapacağı yatırımlarda %50 Hibe desteği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 

KKYDP desteği ile yeni yatırım yapacak, işletmesini büyütecek ve yarım kalan yatırımlarını tamamlayacak yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

KKYDP NEDİR?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ İLE AMAÇLARI

 • Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
 • Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
 • Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
 • Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
 • Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
 • Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA BELİRLENEN YATIRIM KONULARI

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesis yapımı,
 • Mevcut faaliyet sürdüren veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
 • Yapımına başlanılmış ancak tamamlanamamış, (kısmen yapılmış) yatırımların tamamlanması,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera yapımı,
 • Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak amacıyla, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı,
 • Yaş çay üretimi için yapılacak tesisler,
 • Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri (ahır/ağıl gb.) dir.

Bu program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilmektedir. 13. Etap yatırım tamamlanma tarihi 15.11.2020 dir. Belirlenen tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle belirli süreler verilerek uzatılabilmektedir.

DESTEKLENEN PROJE KONULARI

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar; ahır, ağıl gibi,
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİ KRİTERLERİ

 • Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kolektif, limited, ve anonim şirketleri ve ortaklıkları, Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşların, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

PROJE HİBE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

 • Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında yatırımcının türü, proje bütçesi, proje konularına göre değişmekle birlikte desteklenebilir proje giderleri yatırım tutarı en fazla 2.500.000 Türk Lirasıdır. En düşük proje tutarı ise 50.000 ₺ olabilmektedir.
 • Projenin hibe oranı %50 ‘dir.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ PROJE GİDERLERİ

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Daha ayrıntılı bilgi, belge ve doküman için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.