Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinin, 5746 numaralı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen;

 • Teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
 • Ürün kalitesi ve standartlarımım yükseltilmesi,
 • Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının arttırılmasını sağlamak ve teşvik etmek

amaçlarıyla kurulmaları ön görülmüştür.

Kanun kapsamında;

 • Özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve tasarım merkezleri,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri,
 • Rekabet öncesi işbirliği projeleri,
 • Teknogirişim sermayesi desteği,
 • Tasarım tescil desteği,
 • Herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan öz kaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri

desteklenecektir.

Uygulanacak İndirimler ve Destekler

Vergi İndirimi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar şu şekildedir;

 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel Giderleri
 • Genel Giderler
 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • Vergi, Resim ve Harçlar

(Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve tasarım faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge ve Tasarım indirimi hesaplanmaz.)

Sigorta Prim Desteği

Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Ar-Ge, destek ve tasarım personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları:

 • Doktora %95
 • Yüksek Lisans %90
 • Temel Bilimler Yüksek Lisans %95
 • Lisans %90

(Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100 ‘ünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.)

Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Temel Bilimler Desteği (Sadece Ar-Ge merkezi için)

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için o yıl belirlenmiş olan brüt asgari ücret kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2 sene olup, destek alınacak en fazla personel sayısı toplam personel sayısının %10’unu geçemez.
(Temel bilim alanları: Matematik, Kimya, Fizik ve Biyoloji.)