Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) altyapı, atıksu arıtma, geri kazanım ve yeniden kullanım, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında iyileştirme yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir projedir. Proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve Dünya Bankası tarafından 400 milyon dolarlık bir kredi ile finanse edilmektedir.

Proje kapsamında, seçilen OSB’lerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, atıksu arıtma tesislerinin kurulması veya iyileştirilmesi, atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım tesislerinin inşa edilmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Projenin hedefleri arasında, OSB’lerin çevresel ve sosyal performansını artırmak, su kaynaklarını korumak, karbon salınımını azaltmak, sanayi sektörünün rekabet gücünü yükseltmek ve istihdam yaratmak bulunmaktadır.

 • Proje, 2021 yılında başlamış olup; 12. 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
 • Başvurular yalnızca OSB tüzel kişilikleri tarafından yapılacak olup, aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
 • OSB’nin altyapı, atıksu arıtma, geri kazanım ve yeniden kullanım, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında iyileştirme yapmaya ihtiyacı olması ve bu faaliyetlerden en az birine uygun bir proje önerisi sunması
 • Projenin ihale edilmemiş olması
 • Proje alanı mülkiyetinin tümüyle OSB’de olması
 • OSB’nin proje önerisinin teknik, ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal açılardan uygunluğunu gösteren bir fizibilite raporu hazırlanması
 • OSB’nin proje önerisinin Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal standartlarına uygun olduğunu belgelemesi
 • OSB’nin proje önerisinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması

Kredi Üst Limitleri: Proje kapsamında OSB’lere sağlanacak kredi üst limitleri aşağıda her bir bileşen için Dolar bazında ayrı ayrı verilmiş olup;

Yatırım tutarı bilgisi, MEYDİP’e girildiğinde Türk Lirası olarak girilecektir. ABD Doları – TL kur çevirilerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük efektif satış kuru kullanılacaktır.

Alt Bileşen ve Alt Proje Türleri

Bileşen 1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi

 • Bu bileşende yer alan proje alt türleri için yatırım maliyeti üst limitleri 20 Milyon ABD Doları’dır.
 • Her bir alt proje için OSB’nin karşılayacağı öz kaynak katılım oranı en az %3 olmalıdır.

 

 1. Altyapı İmalatları (A – Yağmur suyu drenajı ile karayolu ağlarının inşası, B – Su boru hatlarının/şebekelerinin inşası, C – Yağmur suyu boru hatlarının inşası, D – Atık su boru hatlarının inşaatı, E – Telekomünikasyon/internet hatlarının inşası)
 2. Doğal gaz şebekelerinin inşası
 3. OSB içi elektrik şebekelerinin inşası
 4. YG/AG elektrik nakil hatlarının inşası
 5. Yönetim binası inşası
 6. Atıksu arıtma tesisi (AAT) inşası (Birinci ve ikincil arıtma)
 7. Atıksu arıtma tesisi (AAT) inşası (Birinci, ikinci ve üçüncü arıtma) (
 8. Çevre laboratuvarının inşası
 9. Lojistik tesislerin inşası

Bileşen 1.2. OSB’de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi

 • Bu bileşende yer alan proje alt türleri için yatırım maliyeti üst limitleri 20 Milyon ABD Doları’dır.
 • Her bir alt proje için OSB’nin kullanacağı öz kaynak katılım oranı en az %10 olmalıdır.

 

 1. Proses suyu için ileri arıtma tesisi inşaatı
 2. AAT için ileri arıtma birimlerinin inşaatı
 3. Yağmur suyu toplama tesislerinin inşaatı
 4. Atıksu Arıtma Tesisi için çamur yönetim birimlerinin yapımı
 5. Geçici atık depolama tesisi inşaatı
 6. Atık geri dönüşüm tesisi yapımı
 7. Gelişmiş çevre laboratuvarı inşaatı
 8. Isı değişim hatlarının yapımı
 9. Bölgesel soğutma sistemleri inşaatı
 10. Arıtma çamurları ve katı atıklar için piroliz tesisi inşaatı
 11. Güneş enerji santrali inşası
 12. Rüzgâr enerji santrali inşası
 13. Biyokütle enerji santrali inşası
 14. Kaynak verimliliği için ekipman, makine veya cihaz temini
 15. Kaynak verimliliği amaçlayan birimlerin veya tesislerin inşası
 16. Lise veya üniversite binalarının inşaatı
 17. Kreş inşaatı
 18. Sağlık birimleri veya sağlık klinikleri inşaatı
 19. Spor tesisleri inşaatı
 20. Sağlık, hukuk, psiko-sosyal danışmanlık, sığınma evleri, yardım hatları vb. gibi cinsiyetçi şiddetle mücadele için bir merkezin kurulması
 21. Aynı amaçla diğer ünitelerin, birimlerin veya tesislerin inşaatı

Bileşen 1.3. OSB yenilik merkezlerine yapılan yatırımların desteklenmesi

 • Bu bileşende yer alan proje alt türleri için yatırım maliyeti üst limitleri 20 Milyon ABD Doları’dır.

 

 1. İnovasyon merkezlerinin inşaatı
 2. Model fabrikaların inşaatı
 3. Beceri eğitim merkezlerinin inşaatı
 4. Aynı amaçla diğer birimlerin veya tesislerin inşaatı

 

Usta Proje Danışmanlık olarak, Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Programından finansman almak isteyen OSB’lere proje önerisinin teknik, ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal açılardan uygunluğunu gösteren fizibilite raporunun hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bileşenler kapsamında desteklenecek alt proje türlerine ilişkin sağlanması gereken proje-bazlı kriterler mevcuttur. Yatırım konunuza göre değerlendirilmesi gereken bu kriterler ve detaylı bilgi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesini ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.