Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

1. Çağrı Kodu : 1507-2023-2

2. Çağrı Başlığı: 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısı

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
 • Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,amaçlanmaktadır.

  KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvurusu sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı kapsamında, Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar- Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

 • Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticariprototipe dönüştürülmesi
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

Proje Değerlendirme Süreci

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.

2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) reddedilir.

 • Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
 • Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
 • Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
 • Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir.
 • Proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı bir projepersoneli yoktur.

Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır. Firmada çalışıyor olmasına rağmen mevcut proje ekibinde sunulmamış personel bulunması veya TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi halinde proje personellerine ilişkin revizyon açılabilir. Revizyonun TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanması gerekir. Proje başvuru tarihi öncesinde veya sonrasında firmada çalışmaya başlamış olan proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı personelin proje revizyonunda proje ekibine eklenmesi durumunda projenin değerlendirme süreçlerinin devam ettirilir. TÜBİTAK tarafından belirlenen süreler içerisinde başvuru sahibi tarafından revizyonları tamamlanmayan proje önerileri, doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur. Kuruluş tarafından gerekçeli olarak revizyonda süre uzatımı talep edilmesi durumu ayrıca değerlendirilerek kuruluşa değerlendirme sonucu iletilir.

 • Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar sunulmuştur.
 • Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde bilgi sunulmuştur.
 • Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemleri nitelik ve nicelik olarak uyumlu değildir, gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmamıştır. Bütçe kalemlerinin büyük çoğunluğu Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşmaktadır.

3. Hakem değerlendirmesi sonrasında ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.

4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 55 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.

5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.

6. Aşağıdaki kriterleri sağlayan projelere, 100 puan üzerinden yapılan hakem değerlendirmesine ilaveten ek puan verilecektir. Ek puan şartları ile ilgili detaylar

7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilmiştir.

 • Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı (Kurul değerlendirmesine bağlı olarak 5-10 puan arası)
 • Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması (5 puan)
 • Proje önerisinin, firmanın ilk TEYDEB başvurusu olması (5 puan)
 • Proje önerisinin 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konularından birinde olması (5 puan)
 • Proje önerisinin 7. Çağrıya Özel Şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile arasında olması (8 puan)
 • 1702 Patent Lisans çağrıları çerçevesinde desteklenmiş projelerin devamı niteliğindeki proje başvurusu olması (5 puan)
 • Proje önerisinin ortaklı olarak sunulması (5 puan)
 • Ek puanların proje puanına nasıl yansıtılacağına ilişkin örnekler çağrı ekinde yer almaktadır.7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

  8. Güçlü bir yenilikçi teknolojik içerik ve/veya ticarileşme/ öncelikli ve stratejik alan/yeşil mutabakata uyum potansiyeli olmasına rağmen proje başvurusuna bunu yeterince yansıtamamış projeler, geliştirilebilir proje olarak nitelendirilip revizyona açılarak tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ve yeniden değerlendirme yapılmasına imkan sağlanabilecektir.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi 21/08/2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi1, 2 16/10/2023 (Saat 23:59)
Çağrı Kapanış Tarihi3 18/10/2023 (Saat 23:59)
 

NOTLAR:

1.    Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, kuruluş bazlı ön kayıt başvurusunun PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilmesi için son tarihtir. Ön kayıt evraklarının çağrı kapanış tarihinden en az bir iş günü öncesinde TÜBİTAK’a ulaşması gerekir. Kuruluş bazlı ön kayıt evraklarındaki eksiklik nedeniyle ön kayıt onayının verilememesi durumunda sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir. Kuruluş bazlı ön kayıtla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/on_kayit_kullanici_kilavuzu_9_2.pdf)

2.   Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Proje önerileri e-imza ile gönderileceğinden, e-imzanın temin edilmesi veya e- imzanın olması durumunda e-imza geçerlilik sürelerinin kontrol edilerek çağrı kapanış tarihine kadar e-imza süresinin bitecek olması durumunda e-imzanın yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

Çağrıya Özel Şartlar

 • Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 55
 • Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 2. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. Örneğin, kuruluş 1507 çağrısı için 1 proje önerisi, 1501 çağrısı için 2 proje önerisi başvurusu yapamaz. 1507 çağrısı için 1 başvuru, 1501 çağrısı için 1 başvuru veya sadece 1507 çağrısı için 2 başvuru, 1501 çağrısı için 2 başvuru yapabilir.
 • Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.
 • Proje önerisinin ortaklı olarak sunulması ve projenin GYK değerlendirmesine girmeye hak kazanması durumunda projeye ek puan sağlanacaktır.
 • Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde elde ettiği ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan bilgiler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre geçmişte TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerine ait çıktıların başarı ile ticarileştirilmesini sağlamış firmalara ait projelere 5 ila 10 puan arası ek puan sağlanacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir. Ortaklı projelerde muhatap kuruluşun geçmiş projelerinin ticarileşmesi esas alınacaktır
 • Uluslararası fonlara başvurularla ilgili bilgiler ve başvuru dokümanları proje eklerinde sunulmalıdır. Ek puan alınabilmesi için ilgili başvuru dokümanının ekler kısmında sunulması gerekmektedir. TÜBİTAK 1509 Programına ve 1709 Çağrılarına yapılan Uluslararası başvurular için başvuru dokümanı sunulmayabilir.
 • Kuruluşun 1507 veya 1501 Programı çağrılarına yaptığı proje başvurusu, TEYDEB Destek programlarına ilk proje başvurusu olması ve projenin GYK değerlendirmesine girmeye hak kazanması durumunda projeye ek puan sağlanacaktır. 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programına ve 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrılarına yapılan başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Salt Yatırım başvuruları ile değerlendirme süreci sonlandırılan veya geri çekilen projeler ilk başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Aynı anda birden fazla programa ya da bir programa birden fazla başvuru yapılması durumunda PRODİS sistemi üzerinden TEYDEB ’e gönderilen ilk proje başvurusu için ek puan sağlanacaktır. İlk başvuru ek puanı, muhatap kuruluş üzerinden yürütülecektir. Muhatap Kuruluşun ilk projesi ise proje için ilk başvuru ek puanı hesaplanacaktır. Muhatap dışındaki diğer ortakların bağımsız yapacakları ilk başvuruya kadar ek puan hakkı muhafaza edilecektir.

Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/ar-ge_ve_yenilik_konu_basliklari_16.12.22.pdf

Proje hem Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları/Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularına uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı esas alınarak ek puan verilecektir.

Proje önerisinin, ortaklı olarak sunulması ve firmanın ilk TEYDEB başvurusu olmasına yönelik ek puan dışındaki ek puanlar, ilgili Yürütme Kurulu Değerlendirmesinde belirlenen eşik değer üzerinde puan alan ve ek puan şartlarını sağlayan projelere verilecektir.

Ek Bilgi

 • 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları
 • 1507 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY101)
 • Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.
 • Proje başvuru sureci ve başvuru sistemine dair yaşanan sorunlara ve sorulara dair 1507@tubitak.gov.tr; öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına ve kapsamına dair sorular için ise cagri.planlama@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz
 • Proje önerisinin başlangıç Teknoloji Hazırlık Seviyesinin belirlenmesi için aşağıdaki link kullanılabilirhttps://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak-ths-soru-setleri.xlsx

EK1 – Ek Puan Örnek Uygulama Tablosu

 

 

 

 

Proje

 

 

 

Kurul Sonrası Proje Puanı

 

 

 

Firmanın İlk Projesi

 

 

 

 

Ticarileş me

 

 

 

Uluslarara sı Proje Başvurusu

Öncelikli ve Kilit Teknolojiler

/Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar- Ge ve Yenilik Konularında

*

 

 

Yeşil

Mutabakatı ve İklim

Değişikliğine Uygun *

 

 

 

1702

Devam Projesi

 

 

 

 

Ortaklı Proje

 

 

 

Toplam Proje Puanı

Proje 1 65 5 0 0 0 8 0 5 83
Proje 2 75 0 8 5 5 0 5 0 98
Proje 3 75 0 10 0 5 8 0 0 93

* Proje hem Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları/Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konularında, hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularına uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı esas alınarak ek puan verilecektir.

TEYDEB 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ KISA BİLGİ NOTU

 

 1. ÖN KAYIT

TEYDEB Destek Programlarına başvuracak sermaye şirketleri, kuruluş bazlı ön kayıt yapmak durumundadır. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt yapmamış olan kuruluşlar, aşağıdaki bağlantıdan yararlanarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/on_kayit_kullanici_kilavuzu_9_2.pdf

 

NOT 1: Sadece daha önce kuruluş bazlı ön kayıt yapmamış olan kuruluşlar ön kayıt yapacaklardır.

 

NOT 2: Ortaklı proje başvurularında, her bir ortak da ayrı ayrı kuruluş bazlı ön kaydı yapacaktır.

 

NOT 3: Kuruluş bazlı ön kayıt sürekli yapılabilmekle beraber, proje başvurusunun kabul edilebilmesi için çağrıda belirtilen son başvuru tarihi dikkate alınmalıdır.

 

NOT 4: 1501 ve 1507 destek programlarına sadece KOBİ niteliğinde olan sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

 

 1. PROJE BAŞVURUSU

 

 • Ön kayıt işlemlerinin yapıldığı web bağlantısından (https://eteydeb.tubitak.gov.tr) firma kullanıcısı rolü ile proje yazım adımlarına başlanır. Proje yazımına yardımcı ol‐ ması için aşağıdaki bağlantıda yer alan kılavuzdan yararlanılabilir:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/proje_oneri_bilgileri_formu_hazirlama_kilavuzu_agy100-101.pdf

 • Firma kullanıcısı, proje öneri formunun A1 bölümünü doldurarak kendi Kuruluş Yetki‐ lisinin/Yetkililerinin e-imza onayına gönderir.

NOT: Ön kayıt işleminin yapılabilmesi için aktif bir e-imza gerekmektedir.

 • Örnek proje öneri bilgileri formu (Çağrılı süreçte ön bilgi amaçlı ve online başvuru öncesi taslak çalışma için kullanılacak formdur. Başvuru yapmak için kullanıla- maz.)

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/proje_oneri_formu_1501_1507_cagrili- 1.0_1.doc

 • Kuruluş Yetkilisi onayından sonra diğer bölümler de tamamlanarak proje önerisine son hali Proje önerisi, “TÜBİTAK’a GÖNDER” tuşuna basılarak elektronik or‐ tamda gönderilir. Gönderim işlemi, çağrıda belirtilen son başvuru tarihinden önce olmalıdır.
 • Hakem değerlendirme rapor şablonu (Bu rapor proje başvurusu yapan kuruluş ta- rafından doldurulmayacaktır. Projenizi değerlendirecek hakemlerin yazacağı ra- porun örneğidir. Bilgi amaçlı konulmuştur.)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/proje_oneri_degerlendirme_raporu_a gy200-201.pdf

 • Destek programlarına başvuru esnasında karşılaşılan sorunlara cevap için aşağıdaki bağlantıda yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” sayfasından faydalanılabilir:

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/sss.htm

 

 1. DİĞER DESTEK PROGRAMLARI 

TÜBİTAK ulusal destek programlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek- programlari#destekler_sanayi_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0