Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Sivil Katılım Hibe Programı, Türkiye’de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasite geliştirmelerine ve kamu ile iş birliğine destek olmayı amaçlayan bir projenin parçasıdır. Sivil Katılım Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmektedir.

Sivil Katılım Projesi’nin amacı, Türkiye’de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesidir. Proje, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımını, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğini geliştirmeyi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile Türkiye’de gönüllülüğe ilişkin yasal çerçeveye temel teşkil edecek bir taslak çalışmanın yapılması planlanmaktadır.

Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında, farklı alanlarda faaliyet gösteren yerel STK’lara açık, şeffaf ve rekabetçi temele dayalı olarak mali kaynaklar tahsis edilmektedir. Hibe Programının genel amacı, istek, güven ve karşılıklı kabule dayalı STK-kamu ortaklığı için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratmaktır. Hibe Programının özel amacı ise, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşların diyalog ve iş birliğini güçlendirmektir.

Programın son başvuru tarihi 30 Kasım 2023’tür.

Proje Süresi; Teklif edilen bir projenin planlanan uygulama süresi, Lot 1 ve Lot 2 kapsamında 4 – 12 ay arası; Lot 3 kapsamında ise 4 – 15 ay arasında olmalıdır.

Hibe programına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Sivil toplum kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, federasyon/konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif) ve bu hibe programı kapsamındaki sektör ve konulardan birinin kapsamında yer alması zorunlu olan sunduğu projenin konusunda doğrudan çalışmak.
 • Merkezi Türkiye’de olmak (Türk tüzel kişiliği olmak) ve projenin hazırlanmasından ve yönetilmesinden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek.
 • Kâr amacı gütmemek.
 • Başvuru sahibi olarak, en az bir ortakla birlikte proje teklifi sunulması gerekmektedir. Ortakların da başvuru sahibi ile aynı uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Lotlara göre değişen zorunlu ortaklık yapıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Lot 1 ve Lot 2 kapsamında yapılacak başvurularda STK ve belediye ortaklık yapısına ek olarak, proje teklifine en fazla 3 (üç) ortak dahil edilebilir.
 • Lot 3 kapsamında yapılacak başvurularda ise, STK, belediye ve Ortak 2’den oluşan ortaklık yapısına ek olarak proje teklifine en fazla 2 (iki) ortak dahil edilebilir.
 • Başka bir deyişle, tüm lotlarda başvuru sahibi en fazla 4 (dört) ortak ile başvuru yapabilir.

Belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere; öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında bu öncelik alanlarından yalnızca birini içeren projeler kabul edilecektir.

 • Öncelik 1: İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemleri yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan nüfusların ve ekonomik sektörlerin kapasitesini ve dayanıklılığını geliştirmek ve düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı desteklemek (Örneğin, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon ayak izi, sera gazı emisyonları, biyoçeşitlilik, ekolojik tarım, çevre eğitimi gibi konularda projeler geliştirilebilir.)
 • Öncelik 2: STK’ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek. (Örneğin, afet risk yönetimi, afet eğitimi, afet gönüllülüğü, afet bilinci, afet sonrası psikososyal destek gibi konularda projeler geliştirilebilir.)
 • Öncelik 3: Sosyo-ekonomik kalkınmayı ve sivil katılım mekanizmalarını desteklemek üzere, kadınların, gençlerin, çocukların, depremzedelerin ve dezavantajlı grupların (engelliler, yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kişiler, hükümlü ve tutuklular, eski hükümlü ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler, Roman vatandaşlar, çocuk işçiler ve ebeveynleri, yoksulluk riski altında olan ve korunmaya muhtaç çocuklar vb.) güçlendirilerek karar alma mekanizmalarına ve uygulamaya katılımını sağlamak ve gönüllülüğü arttırmak (Örneğin, katılımcı bütçeleme, yerel gündem 21, sivil toplum platformları, gönüllülük merkezleri, gönüllülük ağları gibi konularda projeler geliştirilebilir.)
 • Öncelik 4: STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojilerin ve bilginin kullanımını teşvik etmek, mevcut sivil toplum kuruluşu merkezlerinin kapasitelerini güçlendirmek, yeni merkezlerin kurulmasını sağlamak (Örneğin, dijital okuryazarlık, sosyal medya kullanımı, veri analizi, yapay zeka, blok zinciri gibi konularda projeler geliştirilebilir.)

Programın toplam bütçesi yaklaşık olarak 3,5 milyon Dolar’dır. Hibe desteği, sivil katılımı artırmak ve farklı ihtiyaçları karşılamak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin (lot) ayrıntıları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

 • Proje bütçelerinde yer alan uygun harcama tutarları yukarıdaki tabloda her lot altında belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında kalacak şekilde sunulmalıdır.
 • Bu teklif çağrısı kapsamında teklif edilecek projelerin uygun maliyetlerin tamamına (%100) hibe verilecektir.

Projelerin uygun maliyetleri şunlardır:

 • Personel maliyetleri: Proje ekibinin ücretleri, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve diğer yasal yükümlülükler
 • Seyahat ve harcırah maliyetleri: Proje faaliyetleri için gerekli olan seyahat ve harcırah giderleri
 • Ekipman ve malzeme maliyetleri: Proje faaliyetleri için gerekli olması koşuluyla ekipman ve malzeme alımı veya kiralama giderleri
 • Hizmet alımı maliyetleri: Proje faaliyetleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, denetim, çeviri, baskı gibi hizmet alımı giderleri
 • Görünürlük ve tanıtım maliyetleri: Proje faaliyetlerinin tanıtımı için gerekli olan görünürlük giderleri (proje logoları, afişler, broşürler, web sitesi, sosyal medya kampanyaları vs.)

Usta Proje Danışmanlık olarak, proje önerilerinizin hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması konularında sizlere destek olmaktayız.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usta Proje Danışmanlık