Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere TR42 Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2022 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Öncelikler Öncelik 1   Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

1.1. Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,

1.2. İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,

1.3. Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları

1.4. Bölgede katma değerli yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesi ve bu ürünlere yönelik üretim, tasarım, test, yaratıcılık, eğitim, danışmanlık odaklı koordinasyon faaliyetlerini destekleyici çevrimiçi platformlar kurulması

(Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)

Öncelik 2   İnovasyon

2.1. Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

2.2. İnovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan,  özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik çevrimiçi platformlar kurulması

Öncelik 3   Sanayide Dijital Dönüşüm

3.1. Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.

3.2. Dijital dönüşüm analizlerinin standartlarının geliştirilmesi, bölge ve ülke çapında erişilebilirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çevrimiçi platformlar kurulması

3.3. Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapı ve altyapılarının sanayide dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesine imkân sağlayacak yatımların ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 4   Yeşil Dönüşüm

  • Başvuru formunda belirtilecek kriterlere göre seçilmiş firmaların Yeşil Dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

4.1.Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma),

4.2. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma),

4.3. Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma),

4.4.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).

4.5.Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum (Asgari 10 firma)

4.6. Organize Sanayi Bölgeleri altyapılarının yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişini sağlayacak yatırımlara yönelik ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 5   Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik

Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar

Öncelik 6   Sonuç Odaklı Programlar (SOP)

2022 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

  • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı
Öncelik 7   Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

  • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,
  • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite çalışmaları

 

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, teknik destek talep formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden (KAYS) üzerinden giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden teknik destek talep formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine elden teslim edilir.

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)
Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3
Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No: 19
Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman
Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Borazanlar Mah. D100
Karayolu Cad. No:42
BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
YALOVA

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:

BAŞVURU DÖNEMLERİ SON BAŞVURU TARİHİ
OCAK-ŞUBAT 28 ŞUBAT 2022
MART-NİSAN 29 NİSAN 2022
MAYIS-HAZİRAN 30 HAZİRAN 2022
TEMMUZ-AĞUSTOS 31 AĞUSTOS 2022
EYLÜL-EKİM 31 EKİM 2022
KASIM-ARALIK 30 ARALIK 2022

*Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır.Bir yanıt yazın