Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

KKYDP için belirlenen hibe oranı il bazlı olarak değişim göstermemekte ve proje üst limitinin %50’si kadar olmaktadır. Basit bir hesaplama ile örneklendirirsek;

Proje Bedeli: 2.000.000 TL

Hibe Tutarı: 1.000.000 TL

ya da,

Proje Bedeli: 4.000.000 TL

Hibe Tutarı: 1.500.000 TL (Hibe üst sınırı gereği)

Kapasite raporunda KKYDP için belirtilen makine ekipmanlarının en az %50’si, en çok %110’u oranında motor gücü olması halinde kurulum yapılabilmektedir.

‍KKYDP Güneş Enerjisi Destekleri Başvuru Süreci

 • Bağlantı anlaşması çağrı mektubu başvuru esnasında bulunması gereklidir.
 • KKYDP Uygulama Rehberi’nde belirtildiği gibi başvuruda geçecek tüm kalemler makine-teçhizat başlığıyla değerlendirilecektir.
 • Tüm ekipmanlar için, yerli ürünlerde; yerli malı belgesi ve TSE, ithal ürünlerde ise menşe brövesi ve CE sertifikası bulunması gereklidir.
 • Menşe belgesi hariç tüm belgeler başvuru esnasında sunulup, değerlendirilmektedir.
 • Yatırım yeri için özel bir şart aranmaz ancak taşınmazın üzerinde banka ipoteği mevcutsa “düzenli yapılan ödemeleri gösterir” belge talep edilir.

Hibe Başvurusu Yapacak Olan Şirketin İçin Gerekli Şartlar

 • Yıllık çalışanı 250 kişiden az olan, mali bilançosu ya da yıllık ne satış geliri 125.000.000 TL aşmayan işletmeleri kapsar.
 • Vergi öncesi kar oluşmasa dahi, kurum kazancından yüksek çıkan kurumlar vergisi sebebiyle oluşan zararları hariç 3 yıl üst üste mali bilançosunda vergi öncesi zarar olarak görülen işletmeler başvuru yapamazlar.
 • Devlete ödenmemiş vergi ve SGK borcu bulunmaması gereklidir.
 • Yetkili müdürler ve şirket ortakları üzerinde adli sicil kaydı olmamalıdır.
 • İlgili şirket müdürü projelerde imzalama ve temsil yetkilisi olabilir.

IPARD ihale şartlarına ve KKYDP ihale yönetmeliği şartlarına göre açılan ihale sonucunda ilgili kuruma en az 3 adet geçerli teklif sunulmaktadır.

KKYDP Tarafından Desteklenen Tedbirler ve Sektörler Nelerdir?

KKYDP Uygulama Rehberi’nde de belirtildiği gibi başvuru yapabilecek sektörler;

 • Gıda,
 • Tarım,
 • Hayvancılık

KKYDP Destekleri

Kırsal alanda sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amaçlı tüzel ve gerçek kişilerin basınçlı sulama sistemleri ve ekonomik faaliyete yönelik yatırımları gibi konularda yapacakları projeli öz sermayeye dayalı yatırımlarını teşvik amacıyla hibe desteği veren kırsal kalkınma programıdır.

KKYDP kapsamında çıkartılan tebliğ ile her yıl belirlenen süre içinde tarımsal ürünlerin paketlenmesi, depolanması ve işlenmesi ile Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine yönelik projelere, makine ekipman alımlarının desteklenmesi, yenilenebilir enerji üretim tesislerine, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ile üreticiler tarafından yeni teknolojilerin kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere tutarın %50si hibe şeklinde verilmektedir.

Bununla birlikte yatırım konuları ekonomik altyapı kapsamında katma değerli ürünler ve el sanatları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacına yönelik altyapı sistemleri, kırsal turizm yatırımları ve bunun gibi konulara da hibe desteği aynı oranda verilmektedir.

KKYDP Rüzgar Enerjisi Destekleri

Tüzel ve gerçek kişiler sulama hizmetleri ve tarla içi sulama sistemlerinin gerektirdiği elektrik enerjisinin temininde rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üreten tesis yapımımda proje sunabilirler.

KKYDP Yenilenebilir Enerji Destekleri

 • Öncelikle başvuru kodu YEÜ olmalıdır. 2020/24 No.lu Tebliğde mevcut olan yatırım konularıyla uygunluk gösteren işletmeler (5.000-100.000 broyler (tavuk)/dönem dahil) enerji tesislerinin kurulumunda tesisin öz tüketimi kapsamında elektrik ihtiyacını karşılamak için modernizasyon ya da teknoloji yenileme niteliğinde başvuruda bulunabilirler.
 • Ulusal şebekeye elde edilen enerjinin bağlanması şarttır.
 • 2020/24 No.lu Tebliğde bulunan yatırım konularıyla ilgili yenilenebilir enerji kaynağı için yeni tesis, kapasite artırımı ile teknoloji modernizasyon ya da yenileme niteliğinde yapılan başvuru yapılması ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlandığında, söz konusu konuya ait kod seçilmelidir.

Yenilenebilir enerji kaynağı biyogaz ya da jeotermal olan sera başvurularında;

 • Sadece seranın ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretimi olacaksa, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 110’unun üzerindeki kısım ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
 • Jeotermal enerji kaynağı için yatırım olarak son ödemenin yapıldığı tarih baz alınarak en az beş yıl kapsayacak şekilde kiralama yapılabilir. Hibe desteği kapsamında kiralama bedeli değerlendirilemez. Jeotermal nakil hattı tesisin bulunduğu parselde yer almalıdır. Tesisin dışında bulunan hibe desteği kapsamı dışında tutulur.
 • Jeotermal kuyuya hibe ödemesi yapılabilmesi için, sondaj sonrası pompa tecrübesiyle işletme ruhsatının alınması, ayrıca yeterli suyun çıkarılması gereklidir.
 • Jeotermal, biyogaz enerjileri, güneş ve rüzgâr dışında ürün atıkları, likit gaz, katı yakıtlar, doğalgaz, gibi maddelerin yakılmasıyla elde edilen enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

Fotovoltaik Sistemlerin Tarımsal Sulamada Kullanımı “Güneş Enerjili Sulama” başvuruları;

 • Tesislerin çalıştırılması için hazırlanan, tarımsal sulama amaçlı şebeke bağlantılı (on-grid) güneş enerji sistemi proje başvuruları tüzel ve gerçek kişiler, çiftçiler tarafından yapılır.
 • Sulama tesisinin bağlantı anlaşması esnasındaki sözleşme gücünden üretim tesisinin kurulu gücü fazla olamaz.
 • Bu kapsamda yapılacak başvurularda veri giriş sistemine DSİ tarafından verilen mer’i mevzuat kapsamındaki Onay Belgesinin teknik şartnameyle birlikte başvuru aşamasında yüklenmesi zorunludur.
 • Yenilenebilir enerji olarak bütün yatırım konularında rüzgâr, biyogaz ve güneş enerjisi kullanılarak üretilecek elektrik enerjisinin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.
 • Yenilenebilir enerji olarak rüzgâr, biyogaz, jeotermal ve güneş enerjisi kullanılacak olan tüm yatırım konularında; enerjisi kullanılacak kurulacak olan veya mevcut tesisin hesaplanarak belirtilen kapasite raporunda yıllık enerji ihtiyacının en fazla %110 en az %51’ini karşılayarak projelendirilmesi durumunda hibe desteğinden faydalanabilir. Elde edilen enerjinin, 2020/24 No.lu Tebliğ kapsamında kurulacak ya da mevcut tesisteki enerji ihtiyacının yüzde 110’u aşması halinde elde edilen enerjinin ihtiyaç duyulan enerjiyle oranlanması sonucu hibe ödemesi yapılır. Bunların dışında kalan kısımlar ise ayni katkı olarak karşılanmaktadır.
 • 2020/24 No.lu Tebliğ ve bu rehberde belirtilen yenilenebilir enerji ile ilgili kriterlerin karşılanması koşuluyla bağlantı sözleşmesinde yer alan kurulu güç üzerinden hibe ödemeleri yapılır.
 • Yatırım konusu yenilenebilir enerji üretimi dışındakiler için yapılacak başvuru projesinin bir ünitesi yenilenebilir enerji üretimi ise uygulamanın herhangi bir aşamasında, mücbir sebepler kapsamında, %51’in altına düşen kurulu güç resmi belgelerle tespit edilirse bu üniteye ait giderler proje tutarından düşülerek geri kalan yatırım tutarı hibe kapsamına alınır.
 • Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan nedenler ve bağlantı izni ile %51’inin altına düşen öngörülen gücün resmi belgelerle tespiti durumunda bu tarih itibariyle yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurusu yatırımcı 1 ay içerisinde yatırımcı gerekçelerle talep ederse, mevzuata uyarlılığını il müdürlüğü inceleyerek, uygun raporu il proje yürütme birimi düzenleyerek, İl Müdürünün raporu onaylar ve Genel Müdürlüğe gerekli belgeler gönderilir. Genel Müdürlük incelemeleri sonucunda talebin mevzuata uyarlılığını uygun görürse, sözleşme tasfiye edilerek, teminat iadesi yatırımcıya yapılır.
 • Başvuru yapılan yatırım projesinin yenilenebilir enerji üretimi bir ünite ise, enerji ünitesine ait proje giderleri tutardan düşülerek yatırımın kalan kısmı hibe kapsamında değerlendirilir. %51 kurulu güç yenilenebilir enerji üretiminde, mevcut trafodan değil, işletmenin kapasite raporunda yer alan makinelerin çalışma güçleri ve süreleri üzerinden hesaplanmaktadır.

KKYDP Destek Geri Ödemesi/ Ödeme Planı

 • Yüklenicilere yatırımcılar tarafından yapılacak olan ödemelerin; 31199 sayılı ve 28/7/2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ve Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımlara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın 8 inci maddesinde yer alan Finansman ve Ödemeler başlığındaki hükümlere göre yalnızca devlet bankaları aracılığıyla yapılmalıdır.
 • Son ödemede yatırımcı fatura tutarının KDV dahil tamamını ya da ara ödemede KDV’siz tutarın %50’si ile KDV’nin tamamını yüklenicinin hesabına yatırdıktan sonra dekontla birlikte ödeme talebini il müdürlüğüne sunar.
 • Yatırımcı ara ödemede KDV’siz tutarın %50’si ile KDV’nin tamamını yüklenicinin hesabına yatırdıysa kalan fatura tutarını hibe ödemesi almasının ardından yüklenicinin banka hesabına yatırır. Bir sonraki ödeme talebinde bu kısımla ilgili dekontu il müdürlüğüne ibraz eder.
 • Nihai ödeme talebinde; yüklenicinin banka hesaplarına yatırımcı faturaların tamamını yatırmış olmalı ve nihai ödeme talebi ekinde dekontlarını sunması gerekmektedir.
 • Ödemeler kredi kartı ya da nakit olarak banka dekontu ile yapılabilir.

Kredi Kartı ile Ödeme

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde;

 • Yatırımcı banka tarafından kaşe ve ıslak imza ile tasdiklenen ekstresini ya da kredi kartı slipini ödeme belgesi olarak il müdürlüğüne sunmak zorundadır.
 • Kredi kartı slipinde yatırımcının adı-soyadı/unvanı olmalıdır.
 • Kredi kartı, yatırımcının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişilik adına gerçek kişi olması durumunda yatırımcı adına olmalıdır.
 • Tedarikçinin, kendisine ait ödeme olduğunu gösteren kredi kartı slipi ve harcama kalemine ait fatura seri numarası ve tarihi yazan, imzalı ya da kaşeli belge de ekstreye eklenmelidir.
 • Tedarikçinin adı-soyadı/ticari unvanının yazdığı kredi kartı slipindeki bilgiler ile il müdürlükleri ile yapılan sözleşmeden belirtilen bilgiler aynı olmalıdır.

Avans Ödemesi

Yatırımcılar il müdürlüklerince satın alma uygulama sözleşmesinin onaylanması sonrası avans ödemesi olarak yüklenicilere ön ödeme yapabilirler.

 • Yapılan avans ödemelerinin sonucunda ortaya çıkacak hukuksal sorunlar yalnızca yatırımcı sorumluluğundadır. Bakanlığın bu konuda yasal bir zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Proje tamamıyla bitirilmeden yatırıma özel nihai raporlar eksiksiz sunulmadan Bakanlık yüklenicilerle oluşabilecek ödeme sorunlarında taraf değildir.
 • Avans ödemesi de dahil olmak üzere yüklenicilere yapılan ödemeler hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce ve satın alma uygunluğuna il proje yürütme biriminin onayı öncesinde ise uygun harcama olarak kabul edilemez.
 • Fatura/ makbuzun seri numarası/proforma fatura ödeme belgesinde yer almalıdır.
 • Yükleniciler tarafından hizmetin ifasından ya da malın tesliminden önce avans ödemesi yapılması durumunda, yüklenici bu ödemeyi kanıtlayan avansa ilişkin ödeme belgesi ve avans makbuzunu ya da proforma faturayı il müdürlüğüne ödeme dosyası ile birlikte sunmalıdır.
 • Yüklenici tarafından düzenlenmesi zorunlu olan avans makbuzu ya da proforma faturada yatırımcının adı soyadı/unvanı ile avans tutarı ve tarihini içeren bilgiler bulunmalı kaşelenip, imzalanarak birden çok avans ödemesi için sıra numarası verilen avans makbuzlarının bulunması gerekmektedir.
 •  Çek ödemeleri uygun harcama olarak kabul edilmemektedir.

KKYDP Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

 • Yatırım konularını 20/24 No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde yer almak koşuluyla hazırlanacak proje başvuruları tüzel ve gerçek kişiler tarafından yapılır.
 • Başvuru yapacak olan tüzel ve gerçek kişilerin son başvuru tarihinden önce çiftçi kayıt sistemine, Bakanlıkça oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine ya da diğer kayıt sistemlerinden birine kayıtlı olması gereklidir.

Tüm yatırımlar için aşağıda belirtilen tüzel kişilikler son başvuru tarihinden önce kurulmuş olmalıdır. Ana sözleşmelerinde ya da kuruluş tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarında onay verilmiş ve son genel kurulda ilgili yatırım konularında gündeme alınarak karara bağlanması koşulu gereklidir.

 • Tüzel kişiler başvurularıyla birlikte firmanın sermaye miktarı, faaliyetleri ve yapısı açısından nihai durumunu gösteren tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği ekinde geçerliliği devam eden güncel uygulamam rehberinin yayınlanma tarihi sonrası Ticaret ve Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi sunmaları gerekmektedir.
 • Tüzel kişilerin projeleri için başvurunun son tarihinden önce yapılması, uygulamaların gerçekleştirilmesi ayrıca hibe sözleşmesi imzalanması gibi konularda yetkili kurul ve organların başvuru tarihi öncesi aldıkları yetki kararıyla yatırım yapacakları projenin başvurusu esnasında mutlaka yönetim kurulunun kararını ibraz etmelidirler.
 • Tüzel kişiler hangi proje konusunda yatırım yapıyorsa yapsın mali ve idari açıdan kamudan bağımsız olmak zorundadırlar. Buna dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gerekmektedir. Kamu görevi yürütenler, devlet üniversitelerindeki öğretim görevlileri, kamu işçileri veya devlet memurları gerçek kişi olarak başvuruda bulunamazlar.

KKYDP Enerji Destek ve Teşviklerinden Kimler Faydalanamaz?

 • 2020/24 No.lu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen kamu görevlileri ile tüzel ve gerçek kişi haricindekiler hibe başvurusunda bulunamazlar.
 • Hibe sözleşmesini önceki tebliğler kapsamında imzalayan yatırımcılar, uygulama rehberinin yayınlanma tarihi öncesinde nihai rapora yatırımını bağlayamayanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.
 • Kendi isteği ile hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra uygulamaktan vazgeçerek, projesi fesih edilen yatırımcılar dışındaki, hibe programından önceki tebliğler kapsamında yararlanmış ve feshedilmiş başvuruları olan yatırımcılar 5 yıl boyunca hibe başvurusunda bulunamazlar.
 • Tarımsal amaçlı birlikler ve kooperatifler hariç ortakları gerçek kişi olan tüzel kişiler hibe başvurusunu gerçek kişi olarak yapamazlar. Iki tüzel kişiliğin ortaklığı durumunda ayrı başvuru olarak ortaklar hibe başvurusu yapamazlar. Tüzel ve gerçek kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları durumunda oluşturacakları veya oluşturdukları farklı ortaklar/tüzel kişiler olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar.
 • Tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahipleri aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığında hibe desteği başvurusunda bulunamazlar.

Ayrıca;

 • Haklarında tasfiye, konkordato ya da iflas kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi vasi ya da kayyum tarafından iade edilenler,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, vergi ödemesi ya da sosyal sigorta primi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 • Kamu haklarından mahrum olanlar, güveni kötüye kullanma, hileli iflas suçu işlemiş olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespiti yapılan terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı olanlar, devlet sırlarını açığa vuranlar, ülkenin mali çıkarları zararına bir suçtan

dolayı mahkûmiyeti kesinleşmiş olanlar, devletin şahsiyetine yönelik işlenmiş suçlardan hakkında idari bir karar ya da kesin hüküm olanlar, resmi alım satımlar ve ihalelere fesat karıştıranlar, dolandırıcılık, irtikap, sahtecilik, hırsızlık, tutuklu bulunanlar, nitelikli zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullananlar,

 • Yüklenici olarak daha önce faaliyet göstermiş ve bu faaliyet nedeniyle Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesinde olanlar (Adli sicil belgesi yükleme bölümüne yatırımcılar ihaleden yasaklı olmadıklarını içeren belgeyi yüklemelidirler. EKAP üzerinde yer alan “Sorgulama İşlemleri” bölümünden “Yasaklı Sorgulama” kısmından ihaleden yasaklanan sorgulamaları yapabilirler.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında sayılan suçlar, örgütlü veya orgnaize suçlardan dolayı adlis sicil kaydı olan ve hükümlü bulunanlar,
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca işletmesi destek dışı kapsamına alınanlar başvuruda bulunamazlar.

KKYDP Destek Bölgeleri / İller

81 ilde program kapsamında  2020/24 No.lu Tebliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen tüm yatırım konuları, Uygulama ve tebliğ rehberi ekinde yayımlanan illerin hibe kapsamında sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak değerlendirilir.

Başvurular Nereden Yapılır?

Program ile ilgilenen tüzel ve gerçek kişiler, başvurularını İl Tarım Müdürlüğü online başvuru sayfası üzerinden başvurularını yapabilirler.

KKYDP Başvuru Nasıl Yapılır?

a) Proje başvurusu;

2020/24 No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan yatırım konularını gerçekleştirmek için  hazırlanır.

2020/24 No.lu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip tüzel ve gerçek kişiler tarafından yapılır.

Satın alma rehberine uygun şekilde hazırlanır.

b) 2020/24 No.lu Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre hazırlanan başvuru dosyası veri giriş sistemi üzerinden girişi yapılır. Başvurunun gerçekleşmesi için veri girişi şarttır.

c) Elektronik ortamdaki başvuruların;

 • Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkili kişinin T.C. kimlik numarası ile yapılması şarttır.
 • Gerçek kişilerde ise yetkili kişi veya başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ile yapılması şarttır.

a) Proje başvuru dosyaları içeriğinde aşağıdakiler yer almalıdır.

 • Başvuru formu,
 • Ekleri,
 • Destekleyici belgeler


Bir yanıt yazın