Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Tek Pazar Programı, AB’nin iç pazarının sürdürülebilir ve etkin şekilde işleyişini sağlamak, sanayide rekabetçiliği desteklemek, gıda güvenliği ve tüketici korumasını sağlamak gibi amaçlarla 2021-2027 döneminde uygulanacak bir çatı programdır. Program, 2014-2020 döneminde uygulanan 14 farklı Birlik programını bünyesinde toplamaktadır. Programın toplam bütçesi 4,21 milyar Avrodur.

Programın Türkiye koordinatörlüğünü KOSGEB yapmaktadır.

Programın amaçları şunlardır:

 • Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Desteklenmesi: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabetçiliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi

InvestEU Fonu kapsamındaki hibeler ve KOBİ kredi garantileri gibi finansal destekler sunar. Pazarlara erişimi kolaylaştırır ve idari yükü azaltır. Yeniliğin yükselişini destekler ve küresel ve toplumsal zorlukları ele alır. Elverişli bir iş ortamı ve girişimcilik kültürünü teşvik eder.

 • Tüketicinin Korunması ve Ürün Güvenliği: Yüksek düzeyde tüketici koruması, ürün güvenliği ve tüketiciler için daha güçlü bir ses sağlanması

Piyasadaki ürünlerin güvenli olmasını ve tüketicilerin kuralları bilmesini sağlar. Ulusal yetkililerin birlikte verimli bir şekilde çalışmasına ve hızlı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Tehlikeli ürünler için Güvenlik Kapısı, AB çapındaki yasa dışı uygulamalarla mücadele etmeye yönelik Tüketicinin Korunması işbirliği ağı, Avrupa Tüketici Merkezleri, Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözümü platformu gibi araçlar sunar.

 • Gıda Güvenliği: Güvenli ve sürdürülebilir bir gıda zinciri sağlamak

Hayvan hastalıklarını ve bitki zararlılarını önlemeyi, kontrol altına almayı ve yok etmeyi amaçlar. Sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimini destekler. Hayvan refahının iyileştirilmesini destekler. Resmî kontrollerin etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini artırır. Gıda ve yeme ilişkin Hızlı Uyarı Sistemi, AB referans laboratuvarları ve referans merkezleri, acil durum önlemlerinin finansmanı, gıda ve yem, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı alanında yetkili makamlara eğitim gibi araçlar sunar.

 • Yüksek Kaliteli Avrupa İstatistikleri: Yüksek kaliteli Avrupa istatistiklerinin üretilmesi ve dağıtılması

AB’nin istatistiksel sistemini güçlendirir. AB politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması için yüksek kaliteli veriler sağlar. AB istatistiklerinin üretimine katkıda bulunan ulusal istatistik kurumlarına destek verir.

 • Etkili Avrupa Standartları: Etkili Avrupa standartlarının ve uluslararası mali ve mali olmayan raporlama ve denetim standartlarının geliştirilmesi

AB’nin tek pazarının işleyişini kolaylaştırır. Teknik standartların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesine katkıda bulunur. Standartların uyumlaştırılması için ulusal standart kuruluşlarına destek verir.

 • Daha etkili bir tek pazar: Geliştirilmiş piyasa gözetimi, vatandaşlara ve iş dünyasına sorun çözme desteği ve geliştirilmiş rekabet politikası ile iç pazarın daha iyi çalışmasını sağlamak

AB’nin iç pazarının entegrasyonunu derinleştirir. İç pazarın işleyişine ilişkin bilgi, rehberlik ve danışmanlık sağlar. İç pazarın işleyişine ilişkin sorunların çözümüne katkıda bulunur.

Bütçenin hedeflere göre dağılımı şu şekildedir:

 • İşletmelerin, özellikle KOBİ’lerin rekabet gücü için %24
  Tüketicinin korunması için %5
 • Güvenli, sürdürülebilir bir gıda zinciri için %40
 • Yüksek kaliteli Avrupa istatistikleri için %13
 • Standardizasyon faaliyetleri için %5
 • Tek pazarın güçlendirilmesine yönelik faaliyetler için %13

 

Proje teklif çağrıları önümüzdeki aylarda yayınlanacaktır. Söz konusu çağrıların başvuru tarihleri ve detayları yayınlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

SMP – Sosyal İşletme ve KOBİ’lerin Dijital Dönüşümünün Destelenmesi Çağrısı