Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Güdümlü Proje Destekleri Hizmetleri

Güdümlü Proje Nedir?

Bölge planlarınca öngörülen önceliklere göre, proje konusu konusu ve şartları Ajans yönergelerine göre belirlenen özel nitelikli model projeleridir. Kalkınma ajansı fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlamaktadır. Güdümlü projelerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmamaktadır. Güdümlü proje destekleri hizmetleri Usta Proje Danışmanlık ofisinde verilmektedir.

Güdümlü proje desteği hizmetleri genel olarak;

  • Özel sektör işletmeciliğini güçlendirilmesi, üretim ve ihracat kapasitesinin arttırılması, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygın kullanımı, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri kazandırılması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi veya
  • Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini kuvvetlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması konusu esastır.
güdümlü proje desteği
güdümlü proje desteği

Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Projelerin paydaşlara ait olmasını sağlamak ve uygulama sürecinde verimliliği artırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilmektedir. Güdümlü proje desteklerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetim Şirketi gibi belirli bir derecede kamu yararı gözeten şirketler veya hakim ortakları kamu kuruluşu olan şirketler dışında, yalnızca kâr amacı güden kuruluşlar proje uygulayıcısı olamazlar. * Ancak kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar rehberli proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.

 Destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler proje uygulayıcısı olabilir.

Destek Miktarı 

Kalkınma Ajansları tarafından güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında mali destek sağlanır. Bu oranın yetkili kurulca maksimum % 90’a kadar artırılabilmesi mümkündür. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

Destek Ağlanmayan Faaliyetler

Güdümlü proje desteklerinin verilmediği faaliyetler;

a) Kamu yatırım programında yer alan projelere,

b) Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işlerine,

c) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projelere,

ç) Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projelere,

d) Kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projelere (kadın konukevi, çocuk sevgi evi, huzurevi, yaşlı bakım merkezi, madde bağımlılığı tedavi merkezi vb.) destek sağlanmamaktadır.1 Yorum

Bir yanıt yazın