Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Teknik Destek Nedir?

Teknik Destek, kalkınma ajansları tarafından hakim oldukları bölgelerin kalkınmalarına katkıda sağlayacak çalışmalar için, mevcut imkanları dahilinde personellerine;

 • eğitim verilmesi,
 • program ve proje hazırlanmasına katkı sağlanması,
 • geçici uzman personel görevlendirilmesi,
 • danışmanlık sağlanması,
 • lobi faaliyetleri ve
 • uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.
teknik destek
teknik destek

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri,
 • Birlik ve Kooperatifler,
 • Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuruda bulunabilir.

Nasıl Başvurulur?

Ajanstan teknik destek alabilecek kurum ve kuruluşlar ile teknik destekle ilgili şartlar ve başvuru koşulu Ajansın web sitesinde duyurulur ve ikişer aylık dönemler halinde başvurular kabul edilir. Teknik destek başvuruları kabul dönemini takiben 10 gün içerisinde üç kişilik bir komisyon  tarafından değerlendirilmektedir.

Komisyon raporu öncelikle Genel Sekreter tarafından onaylanır ve sonrasında desteklenen projeler yine web sitesinde duyurulmaktadır.

Destek Miktarı Nedir?

Teknik Destek Programları başvuranlara doğrudan mali destek sağlanan destekler arasında değildir. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen destek miktarını geçememektedir.

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.

Destek Süresi Ne Kadardır?

Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi sözleşme imzalandıktan sonraki üç ayı kapsamaktadır. Fazla talep oluşması durumunda, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde üç ay içerisinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, genel sekreterlikçe en fazla bir ay süre ile uzatılabilmektedir.

Hangi Faaliyetlere Destek Sağlanabilir?

Ajans, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile başvuru sahibi olarak sayılan diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

 

Not: Ajanstan teknik destek talebinde bulunabilecek kuruluşlar, teknik desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme kriterleri, ajans tarafından belirlenir ve ajansın internet sitesinde duyurulur.


Bir yanıt yazın