Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

Yatırım teşvik belgeleri, Genel Yatırım Teşvik Belgesi, Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi, Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi gibi belgelerden oluşmaktadır.

DESTEK UNSURLARI Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası var var var var
Gümrük Vergisi Muafiyeti var var var var
Vergi İndirimi var var var
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği var var var
Gelir Vergisi Stopajı Desteği var var var var
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği var var var
Faiz veya Kar Payı Desteği var var var
Yatırım Yeri Tahsisi var var var
KDV İadesi var


YATIRIM TEŞVİK BELGESİİNDEKİ DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Vergi İndirimi

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen       katkı      tutarın ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

 • Faiz veya Kar Payı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 • KDV İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
 1. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,

III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.


Bir yanıt yazın