yükleniyor...

Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

300.000 TL’ye kadar Geri Ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar Geri Ödemeli olmak üzere 1.000.000 TL’ye kadar destek KOSGEB’den,

İşletmesini geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılara yardım etmeye hazırız,

Programın Amacı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Programın Kapsamı

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Destek üst limitleri KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Destek Unsurlarında detaylı olarak gösterilmektedir.