Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2022-2023 BAŞVURU

PROJE TEKLİF ÇAĞRISNIN AMACI:

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir.

2020 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır.
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. 
İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır. 
İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.
Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

Başvuru Koşulları

HEDEF SEKTÖR NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.
ÖLÇEK KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.
DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI
 • Başvuracak işletmelerin 2019 yılında bilanço esasına göre deftr tutması zorunludur.
 • 2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.
PROJE BÜTÇESİ ÖZEL SINIRI
 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2019 yılı net satış hasılatını aşamaz.
DİĞER HUSUSLAR
 • – Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddebilecektir.

UYGUN PROJE KONULARI:
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri VEYA birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için prıje sunabilecektir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

DESTEK ÜST LİMİTİ

Geri Ödemesiz 300.000 TL
Geri Ödemeli 700.000 TL
Toplam 1.000.000 TL
Erken Ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ VE ÖZEL ŞARTLARI

DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI
Personel Giderleri Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir

Proje kapsamında en fazla 2’si mevcut kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.
*Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti
Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,25 katı
Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı
Yüksek Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,75 katı
Doktora Mezunları için net asgari ücretin 2 katı

 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz
Makine-Teçhizat Giderleri Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. 850.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Yazılım Giderleri Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Hizmet Alım Giderleri  –    Eğitim Giderleri  – Danışmanlık Giderleri – Proje Hazırlama Danışmanlığı Gideri – Belgelendirme Giderleri – Test ve Analiz Giderleri 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz


Bir cevap yazın