Usta Proje ve Danışmanlık

Tüm Menü

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP), 81 ilde faaliyet gösteren çiftçilerimize %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir programdır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teklif çağrısına çıktığı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlarını hedef alan proje başvuruları desteklenmektedir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin

kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği kapsamındadır.

KKYDP ALTYAPI YATIRIMLARI

Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmektedir. Program kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için üreticilerin makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsamaktadır.

Programdan faydalanmak isteyen kişilerin bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Çağrı kapsamında belirlenen mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvur yapabilmektedir.